ამანათი - საფოსტო გზავნილის სახეობა, რომლის შიგთავსიც შეიძლება იყოს ნებისმიერი  საგანი (საქონელი), თუ მისი გაგზავნა/მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, მსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებს, დანიშნულების ქვეყნისა და შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს მიერ დადგენილ წესებს.

 შპს „საქართველოს ფოსტა“ ახორციელებს შემდეგი სახეობის ამანათების მიღება/გაგზავნას და ჩაბარებას:

 ადგილობრივი ამანათი  - ამანათი,  რომლის გაგზავნა და ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ, საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში.

ადგილობრივი ამანათის პირობების გასაცნობათ ეწვიეთ შემდეგ ბმულს: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/local-parcels/

 საჰაერო ამანათი -   ამანათი,  რომელიც საჰაერო გზით იგზავნება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ სხვა სახელმწიფოში,  აგრეთვე ამავე გზით მიიღება სხვა ქვეყნის საფოსტო ადმინისტრაციიდან,  მისი „საქართველოს ფოსტის“  მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე  ადრესატისთვის ჩაბარების მიზნით.

 საჰაერო ამანათის პირობების გასაცნობათ ეწვიეთ შემდეგ ბმულს: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=24  

 საჰაერო ამანათის დამატებით სერვისებზე ინფორმაციის მისაღებათ გადადით შემდეგ ბმულზე: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=35

 თქვენთვის სასურველ ქვეყანაში საჰაერო ამანათის გაგზავნის მიზნით, გაეცანით ამ ქვეყნის მოთხოვნებს შემდეგ ბმულზე: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/requirements/&back=1

 სახმელეთო ამანათი - ამანათი,  რომელიც სახმელეთო გზით  იგზავნება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ მხოლოდ  განსაზღვრულ ქვეყნებში, აგრეთვე  ამავე გზით მიიღება მხოლოდ განსაზღვრული ქვეყნებიდან და „საქართველოს ფოსტის“  საშუალებით ბარდება ადრესატს საქართველოს ტერიტორიაზე.

 სახმელეთო ამანათის გაგზავნა ხორციელდება შემდეგ ქვეყანაში:

 საბერძნეთი (ქალაქებში: ათენი და სალონიკი).

 სახმელეთო ამანათის მიღება ხორციელდება  შემდეგი ქვეყნებიდან: 

თურქეთი;

საბერძნეთი;

იტალია;

  • რუსეთი.

სახმელეთო ამანათის იმპორტთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=28

სახმელეთო ამანათის ექსპორტთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებათ გადადით შემდეგ ბმულზე: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/land-parcels/

ქვეყანაში შემომავალიაგრეთვე ადგილობრივი ამანათის ადრესატისთვის ჩაბარების ვადები:

ØD+3 - გარდა სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/   ჩასაბარებელი  გზავნილებისთვის;

ØD+5 - სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/ჩასაბარებელი გზავნილებისთვის;

შენიშვნა:

გულისხმობს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ გზავნილის მიღების დღეს, რომელსაც ემატება მითითებული სამუშაო დღეების რაოდენობა.

· სპეციალური ადმინისტრაციული ერთეულებია - მესტიის (3200), სტეფანწმინდის (4700), დუშეთის (1800), თიანეთის (2500), ცაგერის (5100), ლენტეხის (2900) ადმინისტრაციული ერთეულები.

საქართველოს ტერიტორიაზე ამანათის ჩაბარების ზოგადი წესები

    თუ ამანათი შეიცავს ინფორმაციას ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომრის შესახებ, ამანათის „საქართელოს ფოსტის“ მიღების შემდეგ ხორციელდებაSMS შეტყობინების გაგზავნა.

 

·   მობილური ტელეფონის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში ამანათზე მითითებულ ადრესატის მისამართზე ხდება წერილობითი შეტყობინების დატოვება„საქართველოს ფოსტის“ მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად  (იხ. შემდეგი ბმული https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=25 ).

 შენიშვნაჩაუბარებელი ამანათის გამგზავნისთვის უკან დაბრუნება ხორციელდება მისი "საქართველოს ფოსტისთვის" გადმოცემიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ. მომხმარებელს საშუალება აქვს აღნიშნული ვადა გაახანგძლივოს შესაბამისი განცხადებით „საქართველოს ფოსტისთვის“ მომართვის გზით. 

 Parcel – a type of a postal item that may contain any item (goods) provided that sending/receiving it does not conflict with the legislation of legislation, the acts of Universal Post Union and the rules established by the recipient country or by Georgian Post.

Georgian Post LLC provides sending/receiving and delivery of the following types of postal items:

 

Local Parcel - The type of a parcel sending and delivery of which is ensured by Georgian Post within Georgia.  

 

For terms of local parcel sending and delivery please go to the following link: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/local-parcels/

 

 

AVIA Package - the type of a parcel sent by Georgian Post to another country via air mail and received to Georgia from Postal Administrations of other countries through the same way to be delivered by Georgian Post to the addressee being in Georgia.      

 

For the terms of AVIA Package sending/receiving and delivery please go to the following link:  https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=24 

 

To get information on the additional services offered by the AVIA Package service please go to the following link: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=35

 

To send an AVIA Package to the country of your choice please go to the following link for the requirements set by the country: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/requirements/&back=1

 

 

Overland Parcel – a parcel which is sent via overland routes by Georgian Post to certain countries only and similarly, received only from specified countries through the same way and delivered by Georgian Post to the addressee being in Georgia.

 

Overland parcel is sent to the following countries:

 

Greece (to the cities of Athens and Thessaloniki).

 

Overland parcel is received from the following countries:

 

Turkey;

Greece;

Italy;

Russia.

 

 

 

For detailed information related to import of Overland parcel please 

go to the following link: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=28

 

For detailed information related to export of overland parcel please go to the following link: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/land-parcels/

  

 

Information on the general restrictions and prohibitions established for the parcel content can be obtained through the following link: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/restrictions/

 

Time terms for delivering local parcels and those coming into the country to the addressee: 

 

D+3 –

With the exclusion of the postal items received at / to be delivered to the special administrative units; 

 

 

D+5 – for 

For the postal items received at / to be delivered to the special administrative units;

 

 

NOTE:

· means the day of receiving a postal item by Georgian Post to which the number of the working days as indicated are added.

 

· Special Administrative Units are - Mestia (3200), Stepantsminda (4700), Dusheti (1800), Tianeti (2500), Tsageri (5100), Lentekhi (2900) Administrative units.

 

 

General Rules for Delivering Parcels within Georgia 

  

·   If a parcel contains information about a mobile number of the addressee, after the parcel is received by Georgian Post an SMS notification is sent to the addressee. 

·   If a parcel does not contain the mobile number of the addressee, a written notification is made to the addressee at the address provided on the parcel in accordance with the rules established by Georgian Post (for further information please go to the following link: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=25 ).

 

NOTE: Postal items that were not delivered to the addressee are returned after the expiration of 30 days upon their receipt by Georgian Post. The client is given the possibility to extend the mentioned term through addressing Georgian Post with a relevant application concerning the same.   

 

დამატებითი შეკითხვები: ტელ.: +995 597781958, ელ.ფოსტა: happyplanetstore@gmail.com

Categories

Specials

» All specials

Recent Articles

PayPal